• Obiady

  • Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach.

  • Podstawa prawna: Ustawa z 25 lipca 2008 o zmianie ustawy o systemie oświaty – ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich [Dz. U. Nr 145, poz.917]

   I. Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej:
   – uczniowie szkoły, wnoszący opłaty indywidualnie;
   – uczniowie, którym obiady finansuje MOPS, TPD, Kościół i in.
   – pracownicy szkoły.
   II. Zapisy i odpłatność za obiady:
   W celu zapisania dziecka na obiady rodzic wypełnia umowę o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej (do pobrania u góry). Ze stołówki może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły po podpisaniu umowy na obiady. Stołówka szkolna zapewnia posiłki w formie dwudaniowego obiadu, kompotu, wody bądź soku. Z obiadu korzysta osoba, która ma podpisaną umowę na posiłki.
   III. Opłaty:
   Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, pracownik szkoły, powinni wnieść opłatę do piętnastego dnia miesiąca następującego po tym miesiącu, którego żywienie dotyczy.
   Koszt jednostkowy obiadu dla dziecka wynosi: 6,00zł. – uwzględnia tzw. „wsad do kotła”. Koszt obiadu dla pracowników szkoły uwzględnia dodatkowo amortyzację kuchni i wynagrodzenie pracowników.
   Wpłaty za obiady można dokonać przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 5 w Tychach, ul. Czarnieckiego 22, 43-100 Tychy –
   nr konta: 15 1240 1330 1111 0010 7500 3662
    lub gotówką w oddziałach banku Pekao S.A. w Tychach przy al. Niepodległości 35 i ul. Wyszyńskiego 27 .
   W tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc żywieniowy.
   Za termin dokonania płatności uznaje się dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy.
   IV. Zwroty za obiady:
   Każdą nieobecność dziecka, pracownika szkoły (niekorzystanie z obiadu) należy zgłosić najpóźniej w dniu nieobecności do 8.15  osobiście lub telefonicznie + 48 885 905 030.
   Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za dany miesiąc. W czterech ostatnich dniach żywienia w m-c czerwcu i m-c grudniu nie będą przyjmowane odmowy korzystania z obiadów z uwagi na wcześniejszą konieczność zaplanowania zakupów i końcowe rozliczenie finansowe żywienia.
   Obiady niewykorzystane (niezgłoszone rezygnacje) nie podlegają odpisowi i są wydawane dzieciom na zasadzie repet lub innym dzieciom żyjącym w trudnej sytuacji materialnej.
   V. Rezygnacja z obiadów:
   Rezygnację z zadeklarowanego żywienia należy zgłosić u intendenta szkoły.
   W przypadku rezygnacji z obiadów i braku zgłoszenia, rodzic, pracownik szkoły będzie pokrywał koszty przygotowanych i niewykorzystanych obiadów.
   VI. Wydawanie posiłków:
   Obiady wydawane są w godzinach od 11.50 do 13.30 wg harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny.
   VII. Postanowienia ogólne:
   Kuchnia nie wydaje obiadów na wynos.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
    • 796 987 121
    • Czarnieckiego 22
     43-100 Tychy
     Poland
   • Logowanie